Εσπα

IΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Η επιχείρηση ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,εντάχθηκε στη Δράση
«Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

 

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 561.604,71 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 256.917,49 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 • Λογισμικά
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • Aύξηση της κερδοφορίας της
 • Eνίσχυση της εξωστρέφειας
 • Eπέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • Eξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • Aύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας

 

 


espa

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Η επιχείρηση ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 400.000  € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 200.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

 


espa