Εγγυήσεις

Η εταιρία ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ως µια από τις κορυφαίες εταιρίες µελέτης και κατασκευής φωτιστικών LED παρέχει στους πελάτες τις 5 χρόνια εγγύηση τόσο στα φωτιστικά τύπου LED όσο και στο ίδιο το LED. 


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Εγγυούµαστε ότι εάν χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους , τα προϊόντα τύπου LED της εταιρίας ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ δεν παρουσιάζουν κανένα κατασκευαστικό ελάττωµα, όπως επίσης κανένα ελάττωµα υλικού, για περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία παραγωγής.


Η περίοδος παροχής της εγγύησης ισχύει αποκλειστικά στην περίπτωση που τα προϊόντα έχουν χρησιµοποιηθεί µε τρόπο συµβατό µε το δοθέν προϊόν και σε εφαρµογές συµβατές µε αυτό, όπως επίσης έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή οι οποίες περιλαµβάνονται στην συσκευασία του προϊόντος. Η θερµοκρασία και η τάση δεν πρέπει να υπερβούν τα ανώτατα όρια, το προϊόν δεν πρέπει να υποστεί καµία µηχανική καταπόνηση η οποία δεν είναι συµβατή µε τον τρόπο χρησιµοποίησης του. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά προϊόντα,  στα οποία υπάρχουν αποδειγµένες κατασκευαστικές αστοχίες οι οποίες έχουν προκληθεί είτε από ελαττωµατικό υλικό,  είτε από λάθος στην κατασκευή του προϊόντος, και επίσης στην περίπτωση που τα ελαττωµατικά προϊόντα ξεπερνούν τα επιτρεπτά ποσοστά αστοχίας. Τα επιτρεπτά ποσοστά αστοχίας στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων ενός φωτιστικού όπως επίσης και στα LED είναι 0,2% ανά 1000 ώρες λειτουργιάς, εκτός εάν κάποιο εξάρτηµα έχει διαφορετικό ποσοστό επιτρεπτής αστοχίας όταν χρησιµοποιείται σε κάποιο προϊόν η σε συγκεκριµένες εφαρµογές.


1) Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της εγγύησης αποδεδειχθεί ότι το προϊόν παρουσιάζει αστοχία λόγω υπαιτιότητας του κατασκευαστή τότε εγγυούµαστε, µέσα σε µια λογική βάση, είτε να αντικαταστήσουµε το προϊόν µε ίδιο η ισάξιο προϊόν επιλεγµένο από εµάς είτε να επισκευάσουµε το ελαττωµατικό προϊόν είτε να επιστρέψουµε το ποσόν της αξίας του προϊόντος αντί της αντικατάστασης του.


2) Η εγγύηση αυτή του κατασκευαστή είναι εγγύηση αντικατάστασης είτε του ελαττωµατικού προϊόντος είτε του ελαττωµατικού εξαρτήµατος, ανάλογα µε την περίπτωση. Κάποιο από τα προϊόντα η τα εξαρτήµατα αντικατάστασης η ακόµα και όλα ενδέχεται να είναι ανακυκλωµένα. Ανακυκλωµένο θεωρείτε το προϊόν το όποιο δεν είναι αχρησιµοποίητο, έχει όµως ελεγχτεί και εν ανάγκη επισκευαστεί από εµάς έτσι ώστε να είναι ισάξιο του προϊόντος το οποίο θα αντικαταστήσει. Εγγυούµαστε λοιπόν ότι το προϊόν η το εξάρτηµα αντικατάστασης δεν παρουσιάζει αστοχίες είτε υλικών είτε κατασκευής για το διάστηµα της εναποµείναντας εγγύησης του αντικαθιστάµενου.


3) Η εγγύηση δεν περιλαµβάνει


α) Οποιοδήποτε κόστος αφορά σε υπηρεσίες που αφορούν την επιδιόρθωση(π.χ. το κόστος µεταφοράς του ελαττωµατικού προϊόντος-υλικου και του επιδιορθωµένου ή εργασιών).Τέτοιου είδους κόστος επιβαρύνει τον αγοραστή.


β) Εξαρτήµατα τα οποία συνεργάζονται στην εγκατάσταση µε τα προϊόντα της εταιρίας ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ αλλά είναι προϊόντα άλλου κατασκευαστή.


4) Η εγγύηση παύει να ισχύει αυτόµατα σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση η επισκευή στο φωτιστικό σε χώρο εκτός του εργοστάσιου της εταιρίας ΠΕΤΡΙ∆Η και στην περίπτωση που το προϊόν εγκατασταθεί µε λάθος τρόπο και από µη εξειδικευµένο εγκαταστάτη.


5) Στους φακούς LED, µια µείωση της φωτεινότητας είναι φυσιολογική εφόσον δεν πέσει κάτω από 0,6% ανά 1000 ώρες λειτουργίας και επιπλέον δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


6) Στα drivers φωτιστικών τύπου LED παρέχεται εγγύηση λειτουργίας 5 ετών με ένα ποσοστό αστοχίας υλικού 0,4%.


Εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης και της αλλαγής της φωτεινότητας των προϊόντων που προκαλείται από την χρήση, παραγγελίες αντικατάστασης πηγής LED ενδέχεται να έχουν διαφορετικές δυνατότητες φωτισμού σε σύγκριση με το αρχικό προϊόν.


Όσο αφορά φωτιστικά εκτός της τεχνολογίας LED, είτε με μηχανικό είτε με ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης ισχύουν οι ως άνω όροι εγγύησης, με την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας να μεταβάλλεται σε 1 ή 2 χρόνια, ανάλογα με το προϊόν.